เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
    1.2 โครงการ / กิจกรรม ดาวน์โหลด
2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ ดาวน์โหลด
3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วม ในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ ดาวน์โหลด
4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ ดาวน์โหลด
5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน ดาวน์โหลด
6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนําเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^