เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลภูเรือ
ประชาชนเชื่อมั่นภายใต้เครือข่ายที่เข้มแข็ง

พันธกิจ
1.พัฒนาศักยภาพการรักษาระดับทุติยภูมิระดับต้น
2.ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพ
3.สนับสนุนเครือข่ายให้สามารถจัดการสุขภาพตนเอง และชุมชนได้
4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่คุณภาพบริการเพื่อประชาชน
5.ส่งเสริมการบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม

ตรงต่อเวลา เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจทุกคน


 
^