เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลภูเรือ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ผู้รับบริการประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน HA
2.บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองได้
3.พัฒนาการบริการบริหารทรัพยากรและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
4.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและมีความสุขในการทำงาน

ค่านิยม

ตรงต่อเวลา สามัคคี มีน้ำใจ


 
^