เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นพ.นพปฎล เทียนสว่าง

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเรือ

กลุ่มงานการแพทย์

 • thumbnail

  นพ.จักรทอง ทองเกลี้ยง

  นายแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มงานทันตกรรม

 • thumbnail

  ทพ.จำเริญ ลีลามโนธรรม

  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  อรอนงค์ แสนประสิทธิ์

  จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

 • thumbnail

  จิรภรณ์ อัครสูรย์

  จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นงค์รักษ์ ผดุงโกเม็ด

  ผู้ช่วยทันตแพทย์

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

 • thumbnail

  อรวรรณ ภักดี

  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 • thumbnail

  วิไลลักษณ์ ประสมทรัพย์

  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

 • thumbnail

  จริยา หารลำยอง

  จพ.วิทยาศาสตร์ฯ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  ทิภากร กันธิยะ

  นักเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานรังสีวิทยา

 • thumbnail

  ปราณี แก้วยม

  นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ

กลุ่มงานเภสัชกรรม

 • thumbnail

  ศรีรัตน์ บินทจร

  เภสัชกรชำนาญการ

 • thumbnail

  พนมพร ศรีบัวรินทร์

  เภสัชกรชำนาญการ

 • thumbnail

  ยุวดี วันทองสุข

  จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน

 • thumbnail

  สิทธิศักดิ์ คำนุชิต

  พนักงานประจำห้องยา

กลุ่มงานประกันสุภาพ

 • thumbnail

  หรินทร์ ศิขรินวรานนท์

  จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  วัชรี วันทองสังข์

  นวก.สาธารณสุข(เวชสถิติ)

 • thumbnail

  ปรียา ศรีบุรินทร์

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • thumbnail

  ชนิตสิรี ศรีบุรินทร์

  พนักงานบัตรรายงานโรค

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ

 • thumbnail

  สุเนตร หารลำยอง

  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 • thumbnail

  ณฐมน แวงวรรณ

  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 • thumbnail

  กัลยาณี แจ้งโทน

  พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

 • thumbnail

  วราพร หล่อตระกูลชัย

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  ขนิษฐา จุตนะวโรปกรณ์

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  เกียรติศักดิ์ สร้อยจันดา

  นวก.สาธารณสุข

 • thumbnail

  ชุธิดา อาจสมบาล

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • thumbnail

  จิราพร บุญกล่ำ

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

กลุ่มงานการพยาบาล

 • thumbnail

  จันทร์เพ็ญ เอี่ยมจันทร์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ผกา สุธงษา

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  บัวริสากร แสนตา

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นิภาวรรณ อุ่นคำ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  จีระนันท์ ยิ่งยงวัฒนกิจ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  สุภาพร สุทธิ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  สุภาภรณ์ บุญศรีภูมิ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  มัณธนา จันทะฟอง

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  โชติกาญจน์ แถวอุทุม

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  กันตพัฒน์ อภิญญาฐิติพงษ์

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  รุ่งราตรี หาศิริ

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  ศรีวิภา แสงมณี

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  อังคณา เรืองกอง

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  พัชรี กระแสเทพ

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  มัณฑิกา ทาแก้ง

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  ทศพงษ์ พรหมรักษา

  พยาบาลวิชาชีพ

 • thumbnail

  พิมพร สารมะโน

  เวชกิจฉุกเฉิน

 • thumbnail

  บุญยก ทาติด

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • thumbnail

  อำไพ ศรีบุรินทร์

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • thumbnail

  รพีพรรณ สิงห์สถิตย์

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • thumbnail

  ไพบูลย์ สิงห์เดชะ

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • thumbnail

  สุริยา ศรีชมษร

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  แถลงไข วิจิตรปัญญา

  งานซักฟอก

 • thumbnail

  ไชยา นำพา

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  รสริน โสประดิษฐ์

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • thumbnail

  พนม โสประดิษฐ์

  พนักงานช่วยเหลือคนไข้

งานแพทย์แผนไทย

 • thumbnail

  เดชณรงค์ ไชยมูล

  แพทย์แผนไทย

 • thumbnail

  ทัศนีย์ ศรีบุรินทร์

  พนักงานช่วยการพยาบาล

 • thumbnail

  สุรภา ศรีชมษร

  พนักงานช่วยการพยาบาล

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  พึงพร สุธงษา

  จพ.ธุรการอาวุโส

 • thumbnail

  กัลยา ไยแก้ว

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  ชลธิดา ไชยจักร

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  รัติกาล เนตรผง

  จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  สุวิมล ศรีเกตุ

  จพ.พัสดุ

 • thumbnail

  พจนีย์ ทองปั้น

  พนักงานพิมพ์ ระดับ 3

 • thumbnail

  นิกร บุญกล่ำ

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  หาญศึก เขื่อนเชียงสา

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  เจริญ ขวัญงอน

  ผู้ช่วยช่างทั่วไป

 • thumbnail

  ดี มูลโสม

  พนักงานเกษตรพื้นฐาน

 • thumbnail

  สิงหา วันทองสุข

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  สุดตา ศรีบุรินทร์

  พนักงานบริการ

 • thumbnail

  วิไล พิมพ์เสนา

  พนักงานงานซักฟอก

 • thumbnail

  พิริยา ขวัญงอน

  พนักงงานงานซักฟอก

^