เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

โรงพยาบาลภูเรือ ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงพยาบาล ในการรักษา ความลับสำหรับข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล ที่เข้ามาใช้บริการตู้ลงทะเบียนอัตโนมัติ และบริการอื่น ๆ  ของโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้
 1. ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล กรอกหรือบันทึกเพื่อเริ่มต้นการใช้งานตู้ลงทะเบียน  และข้อมูลที่เกิดขึ้นใน ระหว่างการใช้ตู้ลงทะเบียนและสมาร์ทโฟน รวมถึงข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล ได้ให้ไว้กับโรงพยาบาล ถือว่า ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล ยินยอมให้โรงพยาบาลจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลใดๆ เช่น ข้อมูลการ ติดต่อ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน และอื่นๆ ที่ถือว่าเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ของโรงพยาบาลในการให้บริการ การ ปรับปรุงการให้บริการ การติดตามและตรวจสอบข้อมูลประวัติการรักษาและให้บริการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต เช่น การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ แต่ไม่รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และ โรงพยาบาลจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ โรงพยาบาล
2. โรงพยาบาลจะไม่จัดสรร เปิดเผย และ/หรือ ถ่ายโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล ให้แก่นิติ บุคคลหรือบุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่
         2.1. ผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล ได้ร้องขอ และให้อำนาจแก่โรงพยาบาล หรือ
         2.2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล สำเร็จลุล่วง หรือ
         2.3. ข้อมูลที่จัดสรรให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่โรงพยาบาลเป็นคู่สัญญา เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ ข้อมูล และ/หรือ การปรับปรุงการให้บริการ หรือ
         2.4. เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด การเปิดเผยข้อมูล ตามคำสั่งศาล และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการ สอบสวนหรือพิจารณาคดี ซึ่งผู้ให้บริการสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
3. โรงพยาบาลจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความ เสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือ ผู้ดูแล โดยไม่มีอำนาจ
                               
^