เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ดาวน์โหลด
    1.2 โครงการ ดาวน์โหลด
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ดาวน์โหลด
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^