เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG ...

1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG ... ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ดาวน์โหลด
2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...  ดาวน์โหลด
3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...  ดาวน์โหลด
4. กิจกรรมการดําเนินงานของชมรม STRONG … ที่มีความต่อเนื่อง ดาวน์โหลด
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^