เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
    1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-สกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ) ดาวน์โหลด
    1.2 นโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลด
    1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
    1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
    1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
    1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงานและเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
    1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) ดาวน์โหลด
    1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH ดาวน์โหลด
3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 
5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ดาวน์โหลด
6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ดาวน์โหลด
7. ยุทธศาสาตร์ของประเทศ โดยรวม ดาวน์โหลด
8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) ดาวน์โหลด
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และมีการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
12. คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 
15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดาวน์โหลด
16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
     17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลด
     17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ดาวน์โหลด
     17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง ดาวน์โหลด
     17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด
     17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ระรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 
            สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด     สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด   สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด          
            สขร. 1 เดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลด    สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด     สขร. 1 เดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
            
สขร. 1 เดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลด    สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด    สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
            สขร. 1 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565 ดาวน์โหลด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^