เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้   
    ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^