เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้   
    ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2565
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงมีนาคม ดังนี้   
    ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565
1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2565 ถึงมิถุนายน 2565 ดังนี้   
    ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565

1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงกันยายน 2565 ดังนี้
    ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
    ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^