เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบแระมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565

^