เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT 16 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภาระกิจของหน่วยงาน

^