เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

^