เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^