เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

MOIT  5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565 - เดือนธันวาคม 2566
   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 <click>
   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 <click>
   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 <click>
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
ไตรมาสที่
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566
   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2566 <click>
   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 <click>
   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2566 <click>
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
ไตรมาสที่ 3
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566
   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2566 <click>
   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2566 <click>
   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2566 <click>
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
ไตรมาสที่ 4
1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566 – เดือน กันยายน 2566
   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 <click>
   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคมคม 2566 <click>
   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 <click>
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน <click>

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^