เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

MOIT 15 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูเรือ ดาวน์โหล
แผนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลภูเรือ ดาวน์โหลด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^