เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

(Picture Archiving and Communication System : PACS)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงพยาบาลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย


ตารางแสดงแสดงวงเงินงบประมาณเครื่องPACS

ประกาศประกวดซื้อเครื่อง PACS

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องPACS

เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องPACS

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^