เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินพระราชพิธี

ประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ
และ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชองทางในการยื่นความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ให้ลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลท์เท่านั้น

http://www.phuruahospital.com/datas/file/1587625942.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^