เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงสร้างสายบังคับบัญชา

^